Data publikacji : 2018-11-20

Memy internetowe satyrą polityczną społeczeństwa sieci

Krzysztof BakalarskiAbstrakt

Internet powiększył nasz potencjał komunikacyjny. Rozbudował też możliwości kultury popularnej, która w sieci coraz bardziej nabiera cech wizualnych. Obraz w internecie znalazł dla siebie nowe formy istnienia. Jedną z nich, coraz bardziej zyskującą
na popularności, są tzw. memy internetowe. W artykule zajmujemy się fenomenem memów internetowych. Wskazujemy pochodzenie terminu „mem” w sposobie rozumienia kultury jako obszaru rzeczywistości tworzonej świadomie i celowo przez człowieka, mającego zarazem umiejętność przekazu i multiplikowania efektów swojego twórczego działania. Podstawowa jednostka takiego przekazu została właśnie nazwana memem. Przedstawiamy także sposoby definiowania memów internetowych, umiejscawiając ten fenomen w ramach tzw. kultury uczestnictwa, jako składowej kultury Web 2.0.
Przybliżając rozumienie kultury uczestnictwa w kontekście teorii społeczeństwa sieci, prezentujemy poziom i znaczenie zaangażowania społeczności internetowej w działania kulturotwórcze. Dokonujemy także analizy memetycznej twórczości internautów w kontekście funkcji komunikacyjnych i społecznych, jakie pełniła i pełni satyra polityczna. Przyjmujemy bowiem, że memy internetowe są właśnie współczesną formą satyry politycznej.

Słowa kluczowe

internet memes ; network society ; culture of participation ; political satire memy internetowe ; społeczeństwo sieci ; kultura uczestnictwa ; satyra politycznaSzczegóły

Bibliografia

Wskaźniki

Autorzy
Redakcja czasopisma
Studia Bobolanum

email: studiabobolanum@bobolanum.edu.pl
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Katolicka w Warszawie - Collegium Bobolanum
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP