Zasady kwalifikowania publikacji

<<

1. Redakcja przyjmuje wyłącznie teksty oryginalne napisane w języku polskim, językach kongresowych (angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski, włoski) i wybranych językach europejskich (słowacki, czeski, ukraiński, białoruski). Teksty powinny mieć formę artykułów naukowych.

2. Tylko artykuły, które wcześniej nie zostały opublikowane, ani obecnie nie są przesłane do innego czasopisma, mogą być przedstawione do publikacji.

3. Przesłany tekst powinien być zgodny z profilem czasopisma. Artykuł naukowy powinien stanowić twórcze wyjaśnienie problemu badawczego, prezentować przegląd stanu badań w danym zakresie a także być edycją źródłową. Tekst powinien być napisany poprawnie językowo i stylistycznie.

4. Odrzucane są propozycje tekstów niezgodne z wymogami redakcyjnymi zamieszczonymi na stronie internetowej czasopisma w części: Dla autorów (wymogi edycyjne, przypisy, bibliografia).

5. Odrzucane są teksty naruszające cudze prawa własności intelektualnej (plagiat), bądź będące autoplagiatem.

6. Redakcja nie zamieszcza tekstów publicystycznych.

7. Do Redakcji należy przesłać drogą elektroniczną adres mailowy redakcji: studiabobolanum@bobolanum.edu.pl:
- tekst do publikacji
- skan wypełnionej i podpisanej umowy licencyjnej
- skan oświadczena autora i jego numer ORCID, pod którym jest zarejestrowany w bazie orcid.org.

8. Szczegóły dotyczące zasad recenzowania nadesłanych tekstów zawarto w części: Recenzenzowanie (procedura recenzowania). Opracowania zakwalifikowane do druku podlegają redakcji naukowej oraz korekcie językowej i technicznej. Redakcja zastrzega sobie prawo zmian w tytułach oraz poprawek redakcyjnych zgodnie ze standardami pisma. Przesłane materiały nie będą zwracane autorom.

9. Redakcja czasopisma nie pobiera opłat za publikowanie artykułów naukowych.

10. Średni czas wstępnej oceny manuskryptu wynosi 8 dni, średni czas recenzji 29 dni, a średni czas pełnego cyklu wydawniczego artykułu 88 dni.

-->
Redakcja czasopisma
Studia Bobolanum

email: studiabobolanum@bobolanum.edu.pl
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Katolicka w Warszawie - Collegium Bobolanum
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP