Zasady recenzowania

<<

1. Kolegium redakcyjne ocenia artykuł pod względem formalnym i merytorycznym.

2. Do oceny każdej publikacji powołanych zostaje, co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji.

3.  Autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review). W pozostałych przypadkach recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów.

4. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem, dotyczacym dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

5. Kryteria zakwalifikowania lub odrzucenia publikacji są dostępne w załączniku formularz recnezji.

6. Kontroli poprawności stosowanych przez autorów metod statystycznych dokonuje redaktor statystyczny.

7. Redakcja podkreśla, iż ghostwriting oraz guest authorship jest uznane za przejaw nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych, itp.).

8. Procedura recenzowania artykułów w czasopiśmie jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zawartymi w Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce

-->
Redakcja czasopisma
Studia Bobolanum

email: studiabobolanum@bobolanum.edu.pl
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Katolicka w Warszawie - Collegium Bobolanum
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP