Pobierz informacje o przypisach w formacie PDF

 

Przypisy

Przypisy umieszcza się na dole strony, stosując numerację odsyłaczy ciągłą w całym artykule. Sporządzając przypisy należy pamiętać o następujących zasadach:

  1. tabulator tekstu przypisu (pierwszy wiersz): 0,5 cm;
  2. interlinia tekstu przypisu: pojedyncza; 
  3. wyrównanie tekstu przypisu: wyjustowany;
  4. w przypisach podaje się pełne imię autora publikacji;
  5. pozycje cytowane w obrębie jednego przypisu są oddzielone średnikiem.

1. Praca samoistna

Imię Nazwisko, Tytuł książki (Miejsce wydania: Wydawnictwo, rok), strona/y.

Przykład:

6 Zbigniew Szawarski, Mądrość i sztuka leczenia (Gdańsk: Słowo/obraz terytoria, 2005), 12-13.

7 Philip S. Kaufman, Why You Can Disagree and Remain a Faithful Catholic (New York: The Crossroad Publishing Company, 1998), 6.

9 Vladimir Jankélévitch, To, co nieuchronne, tłum. M. Kwaterko (Warszawa: PIW, 2005), 44-45. (tłum. – tłumacz)

15 Austen Ivereigh, Biografia Franciszka, papieża radykalnego, tłum. Marcin Masny (Bytom: Wydawnictwo Niecałe, 2015), 423-425.

15 Piotr Winczorek. Wstęp do nauki o państwie, wyd. 3 (Warszawa: Liber, 1998), 14-16. (wyd. 3 – wydanie 3)

17 Maurizio Flick, Zoltán Alszeghy, Il mistero della croce. Saggio di teologia sistematica (Brescia: Queriniana, 1978), 20-25. (autorów oddziela się przecinkiem)

23 Bernard Williams, Ethics and the Limits of Philosophy, t. 2 (Cambridge: Harvard University Press, 1985), 110-112. (t. 2 – tom drugi)

24 Cezary Kościelniak, Jarosław Makowski, red., Wolność, równość, uniwersytet (Warszawa: Instytut Obywatelski, 2011), 11. (red. – redakcja)

2. Rozdział w pracy samoistnej

Imię Nazwisko (autor rozdziału), „Tytuł rozdziału”, w Imię Nazwisko (autor książki), Tytuł książki, (Miejsce wydania: Wydawnictwo, rok), strona/y.

Przykład:

8 Wojciech Poznaniak, „Etyka opieki wobec osób ciężko chorych i umierających”, w Jerzy Brzeziński i in., Etyka zawodu psychologa (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008), 269-270. 

3. Artykuł w pracy zbiorowej

Imię Nazwisko (autor artykułu), „Tytuł artykułu”, w Tytuł książki, red. Imię Nazwisko (Miejsce wydania: Wydawnictwo, rok), strona/y. (red. – redaktor pracy zbiorowej)

Przykład:

1 Jan Kowalski, „Dezyderaty stawiane teologom moralistom w encyklice »Veritatis splendor«”, w W prawdzie ku wolności, red. Edward Janiak (Wrocław: Wydawnictwo PWT, 1994), 146-146. 

19 Hugh Ward, „Teoria racjonalnego wyboru”, w Teorie i metody w naukach politycznych, red. David Marsh, Gerry Stoper, tłum. Joanna Tegnorowicz (Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006) 47-52. 

43 Tadeusz Styczeń, „Etyka a teologia moralna”, w Etyka w teorii i praktyce. Antologia tekstów, opr. Zdzisław Kalita (Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001), 96-97. (opr. – opracowanie)

4. Artykuł w czasopiśmie

Imię Nazwisko, „Tytuł artykułu”, Tytuł czasopisma tom, nr (rok): strona/y.

Przykład:

8 Oktawian Nawrot, „Klauzula sumienia w zawodach medycznych w świetle standardów Rady Europy”, Zeszyty Prawnicze 35, nr 3 (2012): 11-14. (tytuł czasopisma zawsze w pełnym brzmieniu kursywą)

12 Wacław Grzybowski, „Kierownictwo duchowe w pismach Tomasza Mertona”, Studia Bobolanum, nr 2 (2007): 171. 

24 Jose Rodríguez, „Żołnierze papieża. Jezuici – niewygodny zakon”, Forum, nr 1 (2008): 28-35. 

26 Katarína Valčová, „Teologicko-etická analýza Bonhoefferovho konceptu »dra hej milosti«”, Teologický časopis 12, nr 1 (2014): 11-12.

31 Roger Gosden i in., „Rare congenital disorders, imprinted genes, and assisted reproductive technology”, The Lancet 361, nr 9373 (2003): 1976-1977.

5. Artykuł w gazecie codziennej

Imię Nazwisko, „Tytuł artykułu”, Tytuł gazety codziennej, dzień miesiąc rok, strona/y. 

Przykład:

Artur Kowalski, „Popierany Londyn”, Nasz Dziennik, 20-21 lutego 2016, 10. 

7 Leszek Kostrzewski, Piotr Miączyński, „Waloryzacja emerytur 2016”, Gazeta Wyborcza, 16 lutego 2016, 12.

9 Janusz Lewandowski, „Rozwijamy się za wolno”, Rzeczpospolita, 2 stycznia 2015, A7. 

13 „Reprezentant Polski został bez klubu”, Fakt, 18 sierpnia 2015, 9.

6. Dokumenty Kościoła, dokumenty urzędowe, akty prawne

Przykład:

3 Sobór Watykański II, Dekret o przystosowanej odnowie życia zakonnego »Perfectae caritatis« (Watykan, 1965), nr 8.

5 Jan Paweł II, Encyklika »Evangelium vitae« (Watykan, 1995), nr 59.

11 „Ustawa o organizmach genetycznie modyfikowanych z dnia 22 czerwca 2001 r.”, Dz.U. 2001 nr 76, poz. 811.

7. Pismo Święte

Przykład:

2 Krl 4,8.

Rdz 24,62-25,7.

1 Kor 13,1.9.

Mk 3,22.

8. Recenzja

Imię Nazwisko (autor recenzji), rec., „Dane recenzowanej publikacji”, Tytuł czasopisma tom, nr (rok): strona/y.

Przykład:

8 Katarzyna Pieniak, rec., „Stanisław Warzeszak, Darować życie. Bioetyka w debacie publicznej z Kościołem. Niepokalanów: Wyd. Ojców Franciszkanów, 2008”, Studia Bobolanum, nr 2 (2009): 155.

14 Jarosław Tomaszewski, rec., „Ks. Andrzej Kobyliński, O możliwości zbudowania etyki nihilistycznej. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2014”. Studia Bobolanum, nr 2 (2015): 162-164.

9. Wywiad

Przykład:

7 Michel Foucault (w rozmowie z Jean-Jacques Brochier), „Gry władzy”, Literatura na Świecie, nr 6 (1988): 309. 

12 Tadeusz Grodzicki (w rozmowie z Maciejem Zdziarskim), „Starość nie jest chorobą”, w StarsiRodzice.pl. Recepty na dobrą starość, red. Maciej Zdziarski (Kraków: Instytut Łukasiewicza, 2012), 15.

10. Przedruk

Przykład:

1 Susan Rosenkranz, Lisa Tayk, „Cud nad Bosforem”, Forum, nr 30 (2001): 4 (przedruk za: Stern, 24 czerwca 2001).

11. Publikacja internetowa w formie dokumentu tekstowego (.doc, .pdf, .rtf)

Imię Nazwisko, „Tytuł publikacji”, Tytuł czasopisma tom, nr (rok): strona/y, doi lub URL.

Przykład:

19 Carl S. Hughes, „»Tehomic« Christology? Tanner, Keller, and Kierkegaard on writing Christ”, Modern Theology 31, nr 2 (2015): 257-258, doi: 10.1111/moth.12146.

26 Zbigniew Kubacki, „»Wierzę w Boga Ojca«. Wokół pierwszego artykułu credo”, Warszawskie Studia Teologiczne XXIV, nr 2 (2011): 333, http://pwtw.pl/wp-content/uploads/wst/24-2/Kubacki.pdf.

29 Marek Sokołowski, „Programy zajęć dydaktycznych. Teologia duchowości II”, http://www.bobolanum.edu.pl/images/wykladowcy/sokolowski/sylabusy/teologia-duchowosci-II.pdf.

12. Strona internetowa, blog, fora internetowe (.html, .htm, .php, .asp)

Imię Nazwisko, „Tytuł publikacji”, dostęp dzień miesiąc, rok, URL.

Przykład:

2 Urszula Janicka-Krzywda, „Czas ucieka, wieczność czeka…”, dostęp 13 lipca, 2015, http://www.deon.pl/po-godzinach/kultura--sztuka/inne/art,1376,czas-ucieka-wiecznosc-czeka.html.

4 Bartłomiej Owczarski, „Jezuici czyli tam gdzie decydują się losy świata”, dostęp 7 czerwca, 2014, http://collegiumpolitique.blogspot.com.

6 Collegium Bobolanum Facebook, „Cztery wieki doświadczenia Collegium Bobolanum”, dostęp 20 stycznia, 2015, https://pl-pl.facebook.com/pages/Collegium-Bobolanum/170072816343525.

10 „he.s.e.-UK topical issues”, dostęp 24 lipca, 2014, http://www.hese-project.org/ hese-uk/ en/issues/index.php.

21 Alzheimer’s Association, „ What We Know Today About Alzheimer's Disease and Dementia”, dostęp 13 sierpnia, 2015, http://www.alz.org/research/science/ alzheimers_research.asp.

13. Praca dyplomowa

Imię Nazwisko, „Tytuł pracy”, (rodzaj pracy, Nazwa uczelni, rok), strona/y.

Przykład:

11 Jarosław Mikuczewski, „Polskie projekty ustaw dotyczących sztucznego zapłodnienia in vitro w świetle Instrukcji Kongregacji Nauki Wiary »Dignitas Personae«”, (praca magisterska, PWTW Collegium Bobolanum, 2015), 14.

14. Zasady cytowania – ciąg przypisów

1. Autor w następnym z kolei przypisie odwołuje się do fragmentu z tej samej strony cytowanej wcześniej pozycji: 

1 Immanuel Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności, tłum. Mścisław Wartenberg (Kęty: Wydawnictwo Antyk, 2001), 62. 

2 Tamże.

2. Pozycja jest cytowana w następnym z kolei przypisie, lecz przypis odnosi się do innej niż poprzednio strony danej pozycji:

1 Immanuel Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności, tłum. Mścisław Wartenberg (Kęty: Wydawnictwo Antyk, 2001), 62.

2 Tamże, 77.

3. Pozycja jest cytowana w przypisie nienastępującym bezpośrednio w przypadku, gdy w danej pracy przywoływana jest więcej niż jedna praca danego autora:

a) Prace samoistne oraz prace zbiorowe:

-- 1 Immanuel Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności, tłum. Mścisław Wartenberg (Kęty: Wydawnictwo Antyk, 2001), 62.

|  8 Immanuel Kant, Krytyka praktycznego rozumu, tłum. Benedykt Bornstein (Kęty: Wydawnictwo Antyk, 2002), 140-142.

-- 26 Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności, 78-80.

b) Artykuły w czasopismach oraz w pracach zbiorowych:

-- 6 Józef Stala, „Implikacje pedagogiczno-katechetyczne realizacji zadań rodziców chrześcijańskich w kontekście zagrożeń i wyzwań współczesnej rodziny”, Studia Bobolanum, nr 2 (2011): 140-141.

|  19 Józef Stala, „Stałe ożywianie świadomości apostolskiej nauczyciela religii i katechety”, Studia Bobolanum, nr 2 (2012): 90.

-- 28 Stala, „Implikacje pedagogiczno-katechetyczne”, 143.

-- 3 Stanisław Warzeszak, „Ochrona funkcji prokreacyjnych małżeństwa w świetle encykliki »Evangelium Vitae« Jana Pawła II”, w »Evangelium vitae« – most ku przyszłości, red. Jerzy Brusiło, Antoni Świerczek (Kraków: Wydawnictwo Naukowe UJPII, 2011), 82-83. 

|  24 Stanisław Warzeszak, „Teologia wobec wyzwań bioetyki”, Warszawskie Studia Teologiczne, nr 7 (1994): 176.

-89 Warzeszak, „Ochrona funkcji prokreacyjnych”, 84.

c) W przypisie bezpośrednio następującym lub nawet w tym samym, ma miejsce odwołanie do innej pracy tego samego autora:

13 Wojciech Bołoz, „Bioetyka. Jej historia i sposoby ujmowania”, Studia Ecologiae et Bioethicae 1, nr 1 (2003): 163.

14 Tenże, Eklezjalne aspekty moralności chrześcijańskiej (Kraków: Wydawnictwo ITKM, 1992), 114-147. 

19 Bołoz, „Bioetyka”, 164-165; Tenże, Eklezjalne aspekty moralności chrześcijańskiej, 148.

15. Uwagi dodatkowe

1) Jeżeli cytowana publikacja posiada więcej niż 3 autorów, wymienia się imię i nazwisko pierwszego z nich z dodatkiem skrótu: „i in.” (i inni). Wszystkich autorów publikacji wymienia się obowiązkowo w spisie bibliograficznym.

Przykład:

13 Jerzy Brzeziński i in., Etyka zawodu psychologa (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008), 18.

24 Charles E. Curran i in., Dissent in and for the Church. Theologians and »Humanae vitae« (New York: Sheed & Ward, 1969), 54-58.

2) Jeżeli pozycja jest tłumaczona i nazwisko tłumacza/y umieszczone jest w danej publikacji, należy wówczas uwzględnić te dane w przypisie, wstawiając je zaraz po tytule. Nazwisko tłumacza/y poprzedza się skrótem: „tłum.”.

Przykład:

8 Alvin Toffler, Heidi Toffler, Budowa nowej cywilizacji, tłum. Jerzy Łoziński (Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka, 1996), 4-8. 

3) W przypisach źródłowych zwykłych i rozszerzonych nie stosuje się skrótów por. czy zob. Skróty te stosuje się wyłącznie w przypisach: polemicznym zwykłym i rozszerzonym, dygresyjnym oraz odsyłającym. 

4) Jeżeli tytuł publikacji zawiera więcej niż 5 słów stosuje się cytat skrócony. Przybiera on następującą postać: Nazwisko, 1-2 słowa kluczowe tytułu, strona/y.

5) W przypadku książek podaje się nazwę wydawnictwa.

6) Jeżeli publikacja posiada kilka miejsc wydania – podaje się tylko pierwsze miejsce wydania.

7) Nie stosuje się tytułów przysługujących autorom (np.: ks., prof., abp, hr., JE, OP, SJ, itp.).

8) Przypadek tzw. cytowania pośredniego („z drugiej ręki”) posiada następujący zapis:

Przykład:

28 Cyt. za: Michel Foucault, „Nadzór i kara”, tłum. Tadeusz Komendant, Literatura na Świecie, nr 6 (1988): 273. Jest to opis egzekucji karnej, zamieszczony na łamach Gazette d’Amsterdam z 7 kwietnia 1757 r.

collegiumbobolanum