Kwartalnik Studia Bobolanum jest czasopismem naukowym Collegium Bobolanum Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. Pierwszy jego numer ukazał się w 1990 roku.

Corocznie Studia Bobolanum wydawane są w czterech zeszytach. W trzech pierwszych numerach danego rocznika artykuły publikowane są w języku polskim. Do każdego z nich dołączane jest szczegółowe streszczenie w języku angielskim. Czwarty zeszyt posiada natomiast szczególny charakter przez to, że są w nim zamieszczane artykuły autorów z całego świata w językach kongresowych (angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski, włoski) i wybranych językach europejskich (słowacki, czeski, ukraiński, białoruski). Czasopismo zawiera także dział omówień i recenzji. Jego wersję pierwotną stanowi wersja drukowana.

Kwartalnik Studia Bobolanum jest indeksowany w IC Journals Master List. Czasopismo uzyskało 8 punktów w wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2015 r.

collegiumbobolanum