Kwartalnik Studia Bobolanum jest czasopismem naukowym Collegium Bobolanum Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. Pierwszy jego numer ukazał się w 1990 roku.

Corocznie Studia Bobolanum wydawane są w czterech zeszytach. Do końca 2018 r. w trzech pierwszych numerach danego rocznika artykuły publikowane były w języku polskim. Do każdego z nich dołączono szczegółowe streszczenie w języku angielskim. W czwartym zeszycie były zamieszczane artykuły autorów z całego świata w językach kongresowych (angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski, włoski) i wybranych językach europejskich (słowacki, czeski, ukraiński, białoruski). Ze względu na wymogi Ministerstwa taki podział został zmieniony w 2019 r. Obecnie w każdym numerze publikowane są artykuły języku polskim i w językach obcych.

Jego wersję pierwotną stanowi wersja drukowana. Wersja bezpłatana jest dostępna w formacie pdf na stronie internetowej.

Studia Bobolanum są indeksowane w Index Copernicus International Journals Master List. W marcu 2019 r. czasopismo zostało zakwalifikowane do grona 500 czasopism dofinansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”. W lipcu 2019 r. uzyskało 20 punktów w wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Studia Bobolanum prezentuje osiągnięcia naukowe z dziedziny nauk teologicznych oraz z dziedzin związanych z teologią. Na jego łamach publikują swój dorobek naukowo-badawczy teolodzy, a także przedstawiciele dziedzin nauk humanistycznych i społecznych.

collegiumbobolanum