Zasady recenzowania publikacji
w kwartalniku Studia Bobolanum

1.
Kolegium redakcyjne ocenia artykuł pod względem formalnym i merytorycznym.

2.
Do oceny każdej publikacji powołanych zostaje, co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji.

3.
Autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review). W pozostałych przypadkach recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów.

4.
Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem, dotyczacym dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

5.
Kryteria zakwalifikowania lub odrzucenia publikacji są dostępne w załączniku formularz recnezji.

6.
Kontroli poprawności stosowanych przez autorów metod statystycznych dokonuje redaktor statystyczny.

7.
Lista recenzentów oceniających artykuły w danym roku jest publikowana na stronie internetowej czasopisma. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji lub numerów wydań nie są ujawniane.

8.
Redakcja podkreśla, iż ghostwriting oraz guest authorship jest uznane za przejaw nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych, itp.).

9.
Procedura recenzowania artykułów w czasopiśmie jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zawartymi w Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce.

collegiumbobolanum