Zasady etyczne obowiązujące
w kwartalniku Studia Bobolanum

Redakcja kwartalnika Studia Bobolanum dba o wysoką jakość publikowanych artykułów oraz ich rzetelność naukową. Zachowuje oraz egzekwuje przestrzeganie zasad etycznych w odniesieniu
do autorów publikacji naukowych, redatora naczelnego i redakcji a także recenzentów. Poniższe zasady opracowano na podstawie zaleceń: Committee on Publication Ethics zawartych w Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors; Ethical Guidelines for Peer Reviewers; Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zawartych w Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce.

Obowiązki Autorów

Autorstwo pracy

Dowodem etycznych standardów redakcyjnych autora a także jego społecznej odpowiedzialności powinna być jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji naukowej zamieszczanej na łamach Studia Bobolanum (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy). Autorstwo powinno być ograniczone do tych osób, które znacząco przyczyniły się do pomysłu, projektu, wykonania lub interpretacji publikowanych wyników badań. Jako współautorzy powinny być wymienione wszystkie te osoby, które uczestniczyły w powstaniu pracy. W przypadku innych osób, które miały wpływ na znaczące aspekty artykułu naukowego, powinny być one wspomniane lub przedstawione jako współpracownicy. Autor powinien upewnić się, że wszyscy współautorzy zostali wymienieni w pracy, widzieli i zaakceptowali ostateczną wersję pracy oraz zgodzili się na jej przedłożenie do publikacji.

Ghostwriting oraz guest autorship stanowią przejaw nierzetelności naukowej. Ghostwriting oznacza, iż ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub nie wymienienia się jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Guest authorship oznacza, iż udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.

Redakcja Studia Bobolanum, celem zapewnienia rzetelnosci naukowej, wprowadza zaporę ghostwriting i guest authorship. Od autorów publikacji wymaga się ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający komputeropis.

Redakcja Studia Bobolanum informuje, że wszelkie przypadki nierzetelności naukowej oraz nieuczciwości (ghostwriting i guest authorship), będą demaskowane włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych, itp.). Redakcja będzie ponadto dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

Ujawnienie i konflikt interesów

Autor powinien ujawnić wszelkie źródła finansowania projektów w swojej pracy, wkład instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów oraz wszelkie istotne konflikty interesów, które mogą wpłynąć na jej wyniki lub interpretację. 

Standardy składania tekstu 

Artykuły składane do kwartalnika Studia Bobolanum mogą być wyłącznie oryginalnymi dziełami, nie naruszającymi praw autorskich osób trzecich oraz dotychczas nie były one opublikowane i nie zostały złożone w innym wydawnictwie. Podawanie fałszywych lub świadomie nieprawdziwych stwierdzeń jest nieetyczne. Autor nie powinien publikować materiałów opisujących te same badania w więcej niż jednym czasopiśmie lub publikacji pierwotnej. Złożenie tej samej pracy do więcej niż jednej redakcji czasopisma jednocześnie stanowi postępowanie nieetyczne i jest niedozwolone. Za nieetyczne uznaje się także przedkładanie artykułu naukowego, będącego tłumaczeniem tekstu opublikowanego lub złożonego do redakcji innego czasopisma. 

Dostęp do danych i utrzymanie danych 

Autor powinien dostarczyć dane nieprzetworzone dotyczące pracy przedłożonej do recenzji lub powinien być gotowy umożliwić dostęp do takich danych. Powinien ponadto zachować te dane przez rok od momentu publikacji. 

Błędy wykryte po złożeniu tekstu 

W przypadku, gdy po złożeniu artykułu autor odkryje błąd lub nieścisłość w tekście, ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie redakcji. 

Oryginalność i plagiat 

Autor przekazuje do redakcji wyłącznie oryginalną pracę. Powinien upewnić się, że nazwiska autorów cytowanych w pracy i/lub fragmenty prac cytowanych dzieł zostały w prawidłowy sposób zacytowane lub wymienione. Plagiat jest traktowany jako zachowanie nieetyczne
i nieakceptowalne. 

Wszelkie przypadki naruszenia wskazanych powyżej zasad etycznych stanowią przesłankę odrzucenia artykułu.  

Obowiązki redaktora naczelnego i redakcji

Odpowiedzialność za publikowane teksty 

Redaktor naczelny ma obowiązek stosowania się do aktualnego stanu prawnego w zakresie zniesławienia, naruszenia praw autorskich i plagiatu. Ponosi on także odpowiedzialność
za decyzje dotyczące opublikowania złożonych publikacji. Decyzja o publikacji artykułu oparta jest na recenzjach, opinii redaktora tematycznego oraz kolegium redakcyjnego. Na decyzję
o publikacji wpływa też ryzyko w zakresie naruszenia praw autorskich i innych praw własności intelektualnej, plagiatu lub autoplagiatu oraz wątpliwości, odnoszące się do autorstwa lub współautorstwa artykułu.

Bezstronność 

W procesie podejmowania decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu danego tekstu naukowego istotna jest oryginalność, jakość naukowa oraz spójność z tematyką czasopisma, nie zaś pochodzenie autora pracy, jego narodowość, przynależność etniczna, poglądy polityczne, płeć, rasa
czy wyznanie. W zakresie przeciwdziałania dyskryminacji redakcja przestrzega Konstytucji RP oraz prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Poufność 

W celu zapewnienia obiektywnej i rzetelnej oceny artykuły są recenzowane z zachowaniem reguły podwójnej anonimowości (double-blind review) przez dwóch niezależnych recenzentów. Informacje pozyskane w procesie oceny publikacji, jak również odrzucone artykuły, bądź ich fragmenty, nie mogą być wykorzystane w badaniach własnych przez członków redakcji bądź recenzentów, bez wyraźnej i pisemnej zgody autora. 

Zapobieganie konfliktowi interesów 

Redakcja Studia Bobolanum nie wyznacza na recenzentów osób, które pozostają w stosunku bezpośredniej podległości służbowej z autorami tekstów lub w innych bezpośrednich relacjach osobistych. 

Obowiązki recenzentów

Decyzje redakcyjne 

Recenzent wspiera redaktora naczelnego, redaktora tematycznego oraz kolegium redakcyjne
w podejmowaniu decyzji redakcyjnych. Recenzent oceniając tekst publikacji wypełnia formularz recenzyjny. Recenzja pełni funkcję opiniodawczą, co oznacza, że ostateczną decyzję dotyczącą przyjęcia tekstu do druku podejmuje kolegium redakcyjne. 

Terminowość 

Recenzent, który nie może zrecenzować pracy w wyznaczonym terminie, powinien niezwłocznie poinformować o tym kolegium redakcyjne.

Obiektywizm 

Recenzje powinny być wykonane obiektywnie, w zgodzie ze standardami etycznymi, w oparciu
o argumenty naukowe, w celu podniesienia wartości naukowej tekstu. Krytykę personalną autora uznaje się za niewłaściwą. Recenzenci powinni jasno wyrażać swoje poglądy, popierając je odpowiednimi argumentami. 

Poufność 

Wszystkie recenzowane prace traktowane są jako dokumenty poufne. Nie można ich okazywać osobom trzecim, dyskutować na ich temat poza kolegium redakcyjnym. Nie mogą być też one wykorzystywane przez recenzenta dla uzyskania jakichkolwiek korzyści.

Anonimowość

Wszystkie recenzje wykonywane są anonimowo. Redakcja Studia Bobolanum nie udostępnia danych autorów recenzentom. 

Konflikt interesów

Recenzenci nie powinni recenzować prac, w stosunku, do których występuje konflikt interesów wynikający z relacji z autorem, firmą lub instytucją związanymi z pracą. 

Weryfikacja oryginalności tekstu 

Recenzent powinien poinformować redakcję o naruszeniach standardów etycznych przez autora tekstu (jeśli takie mają miejsce), w tym o każdym znaczącym podobieństwie, częściowym pokrywaniu się treści recenzowanej pracy z jakąkolwiek inną opublikowaną i znaną mu pracą lub o podejrzeniu plagiatu.

collegiumbobolanum