Zapis debaty na temat polityki prorodzinnej w Polsce, która odbyła się w październiku 2009 r. w Auli Wielkiej Papieskiego Wydziału Teologicznego „Bobolanum” w Warszawie. Rozmawiają: Joanna Fabisiak, Olga Krzyżanowska, Dariusz Cupiał i Ryszard Szarfenberg. Rozmowę prowadzi Krzysztof Ołdakowski SJ. 27 - Kopias-001

(fot. Patrycja Malinowska / DEON.pl)

– Jakie są najważniejsze elementy polityki prorodzinnej państwa? Często kojarzy się ona z pomocą socjalną, ale przecież chodzi o coś więcej. Olga Krzyżanowska: Państwo powinno być przyjacielem rodziny choćby ze względów demograficznych czy ekonomicznych. Bez rozsądnej polityki rodzinnej nie może ono działać. Za najistotniejsze uważam zachęcanie i ułatwianie młodym ludziom, zawierającym związek małżeński, wychowywania dzieci. Polityka w stosunku do rodziny powinna być nie tylko doraźna, ale długofalowa. Potrzeba rozwiązań raczej ekonomicznych niż ideologicznych. Chodzi nie tylko o pomoc biednym. Czasem młode małżeństwa mające dzieci wcale nie są w nędzy, dają sobie finansowo radę. Ale młoda kobieta, która urodzi dziecko i chce wrócić do pracy, a nie ma babci (babcie są albo jeszcze dość młode i zaangażowane zawodowo, albo w tak podeszłym wieku, że same potrzebują opieki), staje przed wyborem: albo rzucam pracę zawodową, albo zostawiam dziecko często nie wiadomo z kim. Zjawia się osoba z ogłoszenia, której nie znam, i powierzam jej to, co dla młodej matki najcenniejsze – malutkie dziecko. Dzisiaj wszystkie młode kobiety, jeżeli mogą, uczą się, studiują, zdobywają zawód. Z ekonomicznego punktu widzenia jest kompletnie bezsensowne, że kobieta, która studiuje na państwowej uczelni, która poświęca kilka lat życia, potem, choć chce, nie może wrócić do pracy. Dopóki państwo nie wróci do obyczaju, który jest w wielu krajach, że młoda matka ma możliwość, bez stania w ogonkach, bez szukania jakichkolwiek znajomości, umieścić dziecko w dobrze prowadzonym żłobku (co już jest niedobre dla dziecka i jest często dramatycznym wyborem dla matki), a potem w przedszkolu, to trudno mówić w mądrych słowach o polityce rodzinnej. To bardzo trudne zagadnienie, nie tylko w dużych miastach, gdzie trzeba czasami jeździć na jego drugi koniec, by odwieźć dziecko. Jeszcze chyba trudniejsza sytuacja jest na wsiach i w małych miasteczkach, gdzie często tych placówek w ogóle nie ma. Zetknęłam się z próbą tworzenia małych przedszkoli prywatnych w domach. Wydaje się to bardzo dobrym pomysłem. Okazało się jednak, że różne przeszkody administracyjne zupełnie uniemożliwiają podjęcie takiej działalności. Przepisów jest wiele, są nudne i skomplikowane. Tymczasem właśnie formy aktywności społecznej powinno się ułatwiać. Widzę tu zadanie dla samorządów, ale i polityków, którzy tworzą prawo. Jeżeli ludzie sami chcą sobie pomóc – a przecież państwo nie jest w stanie zbudować wszystkim przedszkola w okolicy domu – nie powinno ono być tak przesadnie restrykcyjne i biurokratyczne. Pomocy sąsiedzkiej i zdrowego rozsądku nie zawsze się da ująć prawnie. Joanna Fabisiak: Jeśli państwo ma instynkt samozachowawczy, rodzina nie może być dla niego nieważna. W przeciwnym razie skazane byłoby na niebyt. Za to, że wychowuje ona nowych obywateli, państwo powinno zapewnić należny jej prestiż – głównie przez działania legislacyjne i media. By istniała, rodzina musi mieć dach nad głową. Ważny jest dostęp do przedszkola oraz, jeśli to jest konieczne, do żłobka. Ostatnia kwestia dotyczy pracy – czyli konieczności ułatwiania kobietom powrotu do niej. To jednak nie wyczerpuje obowiązków państwa. Obejmują one także edukację i dostęp do kultury. Ryszard Szarfenberg: Rodzina jest podstawową grupą społeczną, w niej rodzą się i są przygotowywani do ról społecznych obywatele – ci, którzy tworzą później wspólnotę polityczną i państwo. Z zakresem polityki społecznej i polityki rodzinnej mamy kłopot. Wszyscy albo przeważająca większość z nas żyje w rodzinach. Najpierw w rodzinie pochodzenia, później w rodzinie, którą zakładamy. Każda polityka, nawet taka, która na pierwszy rzut oka wydaje się nie mieć nic wspólnego z rodziną, może mieć dla niej bardzo duże konsekwencje. Choćby polityka gospodarcza – załóżmy, że jest dobrze prowadzona i podnosi się poziom życia w kraju. Można powiedzieć, że to ma mały związek z polityką rodzinną. Ale jednak jakość życia rodzin się podnosi. Powinniśmy odróżniać politykę bezpośrednio nastawioną na osiąganie pewnych celów społecznych z zakresu życia rodzinnego i politykę pośrednią wobec rodziny. Ta pierwsza oczywiście dalece wykracza poza to, z czym kojarzy się pomoc społeczna czy becikowe. Trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że mamy cały dział prawa, który reguluje stosunki w rodzinie. Jest to Kodeks rodzinny i opiekuńczy, są tam określone prawa i obowiązki. W Kodeksie karnym jest z kolei osobny rozdział „Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece”. W związku z tym trzeba pojmować politykę rodzinną dużo szerzej niż tylko jako świadczenia z pomocy społecznej. Z kilku powodów kojarzy się nam ona bardziej z pomocą społeczną. Przykładowo, duża część bezpośredniej polityki rodzinnej jest uregulowana w ustawie o pomocy społecznej. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że 30 czerwca 2009 r. podpisano założenia do ustawy o wsparciu rodziny i o systemie pieczy zastępczej nad dziećmi; jest więc pewna nadzieja na to, że przynajmniej ta część polityki rodzinnej zostanie wyprowadzona z ustawy o pomocy społecznej. Dariusz Cupiał: Nie tylko kobieta, lecz także mężczyzna przeżywa konflikt między obowiązkami rodzinnymi a zawodowymi. Przeżywa go dziś w większym stopniu niż jego ojciec czy dziadek w przeszłości. Zaczęło się coś dziać w polityce rodzinnej, bo np. słyszymy już o rozszerzeniu urlopów rodzicielskich na – to może nie najlepsze słowo – także tacierzyńskie. Kierunek jest jak najbardziej właściwy. Olga Krzyżanowska: Nowocześni mężczyźni łatwo pogodzili się z tym, że budżet rodzinny zasilany jest z obu stron, ale jeszcze bardzo powoli się godzą z tym, że w takim razie i obowiązki domowe, nie tylko wobec dzieci, ale i pranie, prasowanie, sprzątanie, kupowanie, tak samo są ich domeną. I myślę, że to się powoli zbliża. Wprowadzenie urlopów ojcowskich to bardzo dobry pomysł, ale wpływa na zmianę mentalności. Mówi mężczyźnie: Słuchaj, dziecko jest nie tylko twojej żony. – Jak Państwo oceniają ewolucję w polityce prorodzinnej państwa w ciągu ostatnich dwudziestu lat? Olga Krzyżanowska: Nie oceniam jej dobrze. Zaniedbania można częściowo usprawiedliwić. Przez pierwsze lata po 1989 r. większość prawodawców, posłów, ale myślę, że i duża część społeczeństwa, była zajęta zmianami polityczno-gospodarczymi. Z konieczności. Bez tych zmian nie mielibyśmy tego, co mamy. Natomiast takie sprawy, jak dzieci, rodzina, opieka społeczna zostawiało się trochę na później, myśląc: „Zabierzemy się za to potem, gdy będziemy mieli czas i pieniądze”. Niestety, ten czas przychodzi powoli. Kolejne rządy łatają dziury w sprawach polityki rodzinnej, zamiast tworzyć dobre prawo. Weźmy np. tzw. becikowe. Idea była piękna: gdy kobieta rodzi dziecko, dajemy pewną sumę pieniędzy, na którą państwo stać. Dla biednych rodzin to bardzo ważne pieniądze. Dla zamożniejszych już nie. Powstało złe prawo, któr, dając ludziom pomoc, nie bierze pod uwagę ich statusu. Takie pieniądze należy dzielić rozsądnie. Warto pomyśleć także o tym, by wypłacać więcej pieniędzy za kolejne dzieci. Uważam również, że pojęciu wagi rodziny zaszkodziły spory ideologiczne. Przecież rodzina jest tak samo ważna dla katolików jak i ludzi niewierzących. Ogólnie mówiąc, mamy niesprawne państwo. Nie potrafi ono nawet ściągać alimentów. Wywalczono fundusz alimentacyjny, co było wielkim zwycięstwem. Nie przeszło to łatwo w parlamencie. I okazuje się, że państwo nie ma dzisiaj technicznie możliwości ściągania alimentów. Chodzi o ogromne sumy, które powinny iść na dzieci. Joanna Fabisiak: Dokonaliśmy ogromnej transformacji politycznej i gospodarczej. Natomiast cały obszar społecznych relacji, w tym także rodzin i w rodzinie, ciągle czeka na swego reformatora. Istnieje zbyt mało wzorów, które pokazywałyby rodzinę z należytym szacunkiem. Zgodzę się tutaj w pełni z Panią marszałek, że zaszkodziła nam polityka. Ale ona nie jest głównym problemem. Polska jest dużym krajem, położonym w niekorzystnym geopolitycznie miejscu. Inaczej niż np. Szwecja czy Dania. Trudno nam się porównywać z krajami opiekuńczymi Europy Zachodniej. Ryszard Szarfenberg: W PRL istniała oczywiście bezpośrednia polityka rodzinna – zasiłki rodzinne, urlopy wychowawcze, system placówek opiekuńczo-wychowawczych, zwanych domami dziecka. To wszystko rozwijało się w miarę tamtych możliwości. Co ważne, w tamtym systemie bardzo duża część obowiązków socjalnych, związanych z rodziną, spoczywała na zakładach pracy. Była to tzw. funkcja socjalna zakładów pracy, w większości państwowych. W wyniku transformacji akurat to zadanie odcięto od prywatyzowanych przedsiębiorstw jako pierwsze. Zaczął działać rachunek ekonomiczny, pozbywano się tego, co nieopłacalne. Paradoksalnie, obecnie mówi się o społecznej odpowiedzialności biznesu i o firmie przyjaznej rodzinie. Po 1989 r. polityka rodzinna nie była priorytetem. Podobnie jak polityka społeczna, traktowana była jako osłona dla reform gospodarczych. Zapobiegano raczej, by w związku z rosnącym bezrobociem, niepokoje społeczne nie sprawiły, że transformacja się zatrzyma. W związku z tym polityka społeczna przyjęła charakter typowo osłonowy. Chodziło więc głównie o ubezpieczenia społeczne, system rentowy. W latach dziewięćdziesiątych zasiłki rodzinne zostały wyprowadzone z systemu ubezpieczeń społecznych i trafiły tylko do uboższej części społeczeństwa. Wprowadzono kryteria dochodowe, charakterystyczne dla pomocy społecznej. Przedtem zasiłki rodzinne miały charakter bardziej powszechny, trafiały do wszystkich pracowników. Oceniam to jak błąd – polityka rodzinna zbliżyła się do typowej pomocy społecznej. W latach dziewięćdziesiątych nastąpiły bardziej pozytywne zmiany, obecnie zmierzają one np. w kierunku promowania rodzinnych form opieki zastępczej, np. rodzin zastępczych (raczej nieznanych w PRL-u) i odejście od domów dziecka jako instytucji państwowych. Maksymalna liczba dzieci w tych placówkach ma do 2020 r. wynosić 14. Chodzi o zreformowanie całego systemu, by był bardziej prorodzinny. Duże znaczenie mają organizacje pozarządowe. Ustawa o organizacjach pożytku publicznego i o wolontariacie podniosła ich rangę, mogą one korzystać z funduszy europejskich. Sądzę, że w przyszłości większość innowacyjnej polityki rodzinnej i społecznej będzie wypracowywana w projektach organizacji społecznych, finansowanych ze środków publicznych. Dariusz Cupiał: Gdyby każda parafia zatroszczyła się o dom, rodzinę dla dwójki dzieci, nie byłoby domów dziecka w naszym kraju. Czy to jest aż tak wielkie wyzwanie? Zaczyna się pewien ruch – istnieją wspólne elementy w planach rządu, zaleceniach episkopatu i działaniach organizacji pozarządowych. To dobry znak. Potrzeba także pracy nad promocją nowych programów. Już w wielu warsztatach i szkoleniach uczestniczą ojcowie, którzy podejmują się ról rodzicielskich nie tylko wobec własnych dzieci, ale w rodzinach zastępczych. Także krytykowane becikowe było pewnym bodźcem doceniającym wysiłek, który podejmują rodzice. Przez ostatnie 20 lat z pewnością zbyt słabo reagujemy na epidemię rozwodów. Reakcja instytucji państwowych jest niewspółmierna do zagrożenia, a przecież to bomba z opóźnionym zapłonem. Nie promujemy w dostateczny sposób ojcostwa. Częściej, jeśli w ogóle, pojawia się promocja macierzyństwa. W ciągu 19 lat transformacji pojawiły się zaledwie dwa programy w skali rządowej (MPiPS) promujące świadome ojcostwo (2006 i 2007 r.), przy dziesiątkach, setkach zadań poświęconych przeciwdziałaniu przemocy domowej (skądinąd potrzebnych). Chciałbym się też odnieść do krytyki postaw niektórych mężczyzn uchylających się od pełnienia zadań rodzinnych, które Pani marszałek miała możliwość obserwować. Z całą pewnością tacy mężczyźni są w naszym kraju. Chciałbym jednak ostrzec przed krzywdzącym uogólnieniem. Ze swej strony mogę powiedzieć, że mam przyjemność współpracowania z setkami mężczyzn, którzy są cichymi bohaterami, wbrew przyjętym stereotypom aktywnie angażującymi się w wychowanie własnych dzieci. Myślę, że tego typu postawy są coraz częstsze. Z drugiej strony, zauważalny jest brak promocji takich modeli zachowania, co powoduje, że żyjemy w świecie mitów i stereotypów. Na szczęście w promowanie rodzicielstwa włącza się ostatnio coraz więcej instytucji samorządowych. – Założenie rodziny to bardzo trudne przedsięwzięcie życiowe, potrzeba mieszkania, pracy, kredytów… Na co może liczyć młody człowiek od państwa? Olga Krzyżanowska: Prawie na nic. Nie mają poczucia, że państwu na nich zależy. Widzę tu pewien regres. Państwo nie robi wszystkiego, co może. Uważam, że coś niedobrego dzieje się obecnie w naszych rodzinach. Nie ma zwyczaju, że rodzina zbiera się chociaż raz w ciągu dnia. Gdy patrzę na wiele młodych rodzin, dzieci idą do swego pokoju, oglądają internet, rodzice oglądają telewizję, nie ma między nimi kontaktu. Tymczasem rodzina jest ważna na co dzień. Nie ma promocji szczęścia rodzinnego. Proszę spojrzeć na kobiece czasopisma: i te na wysokim poziomie, i te na najniższym. Pokazywani są tam ludzie sukcesu i kobiety sukcesu. Kim oni są? Kończą studia, pracują, nieźle zarabiają i żyją samotnie albo w wolnych związkach. Nie chcę przez to powiedzieć, że życie w wolnym związku to coś złego, ale jednak w młodym wieku to coś bardzo nierozsądnego. Stwarza wrażenie, że coś się nie udało raz, drugi, i potem bardzo trudno założyć rodzinę. Nie ma w Polsce poważnych, kobiecych czasopism, które w sposób atrakcyjny mówiłyby, że są obowiązki, ale i szczęście, poczucie spełnienia wynikające z posiadania rodziny. Byłam niedawno na 70-leciu urodzin mojego przyjaciela, wspaniałego człowieka, z pięknym życiorysem zawodowym, solidarnościowym. Ma on ośmioro dzieci. Na uroczystości było już kilkoro wnucząt i prawnuczęta. Przyszli przyjaciele, starsi państwo. I wszyscy mówili o nim. Tymczasem obok siedziała jego żona. To przede wszystkim ona wychowała ich dzieci. On zajmował się pracą społeczną. Wprawdzie był wspaniałym ojcem, ale jakby nikt nie zauważył tej kobiety, która w najtrudniejszych czasach wychowała ośmioro dzieci. Miałam głębokie poczucie niesprawiedliwości. Druga anegdota na pociechę. Kilka miesięcy temu byłam na Kongresie Kobiet, odebranym jako główne zebranie feministek. Ale kobietą dwudziestolecia została wybrana Henryka Krzywonos, pochodząca z Gdańska, tramwajarka, która brała udział w pierwszym strajku „Solidarności”, i która wychowała już trzecie pokolenie rodzinnego domu dziecka. Jej córka, którą wychowała, założyła następny dom dziecka. Obecne na tym kongresie kobiety, często wykształcone, zamożne, chociaż nie tylko takie, jednogłośnie wybrały Henrykę Krzywonos – przy ogromnym aplauzie. Więc nie jest może tak źle. Joanna Fabisiak: Mam odmienne zdanie niż Pani marszałek – bardzo pozytywne. Najkorzystniej oceniam sferę socjalną. O wiele łatwiej niż kiedyś jest dziś kupić mieszkanie. Kiedyś rodzice latami zbierali pieniądze na książeczkę mieszkaniową. W tej chwili mieszkań jest pod dostatkiem, a młodzi ludzie je kupują. Jeśli pracują, mogą wziąć kredyt. Jeśli nie – a przechodzimy obecnie kryzys gospodarczy – rząd podjął program, który daje dość długi czas na ustabilizowanie sytuacji materialnej i spłatę kredytu. Wreszcie przedszkola. Weźmy pod uwagę, że od długiego już czasu istnieją przedszkola nie tylko państwowe, ale i niepaństwowe, dofinansowywane nawet do 70%. Możemy umieszczać dzieci w takich przedszkolach, w jakich chcemy. Podobnie jest ze szkołami. Prawo też nie jest złe, jest wiele ułatwień dla młodych matek, które mogą podejmować pracę na part-time. Jeszcze do niedawna był straszny przepis, dopiero co zmieniony, zabraniający pracować matkom dzieci niepełnosprawnych. Zostało podwyższone świadczenie opiekuńcze i dana możliwość pracy częściowej. Wiele małżeństw z niepełnosprawnym dzieckiem rozpadało się, bo kobieta nie wytrzymywała presji, ciężaru obowiązków domowych. Ale na pytanie, dlaczego ludzie nie chcą mieć dzieci albo mają jedno dziecko, moja odpowiedź jest prosta: bo są wygodni. Wolą mieć jedno dziecko niż dwoje czy troje, bo trzeba się dużo napracować. Ryszard Szarfenberg: Gdy młody człowiek nosi się z zamiarem wstąpienia w związek małżeński, powstaje pytanie, jakimi bodźcami państwo go w tej decyzji wspiera – w wymiarze materialnym i kulturowym. Nie widzę, by np. promowało ono małżeństwo w wymiarze choćby kulturowym jako coś modnego, atrakcyjnego dla młodych ludzi. Nie słychać o kampaniach promujących małżeństwo. Chodzi o działania, które wpływałyby na młodych ludzi w wymiarze niematerialnym. Natomiast jeśli chodzi o wymiar materialny, sytuacja młodego człowieka tak w latach dziewięćdziesiątych, jak i obecnie, nie jest dobra. Poziom bezrobocia wśród młodzieży jest u nas bardzo wysoki. W niektórych krajach obarcza się odpowiedzialnością za to niedostosowany do rynku pracy czy do potrzeb przedsiębiorców system edukacyjny. U młodych ludzi powstaje obawa, czy wstąpić już w związek małżeński. Możemy tym częściowo wytłumaczyć odkładanie decyzji o wejściu w związek małżeński i posiadaniu dzieci. Oczywiście, zgadzam się, że prowadzona jest ogólna polityka społeczna w różnych wymiarach. pomoc otrzymują np. rodziny uboższe. Mamy ustawę o finansowanym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania pod hasłem: „Rodzina na swoim”. I teraz funkcjonują pewne antykryzysowe rozwiązania. Rodzina nie jest pozbawiona pewnej pomocy. Ale jeśli chodzi o oddziaływanie na ludzi młodych, stwarzanie bodźców do tego, by wybierali małżeństwa i szybko mieli dzieci, nie widzę ruchów ani ze strony typowej polityki socjalnej, świadczeniowej, ani ze strony promocji na poziomie polityki państwa czy wieloletnich programów rządowych. Chociaż to nie znaczy, że ich w ogóle nie ma. Dariusz Cupiał: Trudno mi odnieść się do tego pytania, w którym pobrzmiewa nieco nostalgii za czasami PRL, państwa opiekuńczego, na które mogę liczyć, które mi coś daje. Rozumiem, że nie taka jest intencja tego, kto pytanie zadaje. Obecnie media promują postawy, które odpychają młodego człowieka od rodziny. Często słyszymy o przestępstwach, których dopuścił się mężczyzna nazywany ojcem, poczym okazuje się, że nie był to ojciec, ale mężczyzna mieszkający z matką dziecka. Nikt jednak nie odwołuje takiego komunikatu. Cierpi na tym instytucja ojca. Potrzebujemy sygnałów, które będą pokazywały piękno macierzyństwa oraz ojcostwo jako szczyt męskości. Ryszard Szarfenberg: Rzeczywiście w krajach rozwiniętych, tzw. państwach opiekuńczych, poziom świadczeń, jakość usług, dostępność do nich jest dużo większa. Rozwiązania szwedzkie uważane są za wzorowe, zwłaszcza gdy chodzi o zaangażowanie ojców. Państwo wpływa bodźcami, by zachęcić ich do przebywania dłużej z rodzinami i do podejmowania związanych z tym obowiązków. Towarzyszy temu zaawansowana polityka na rzecz równości kobiet. Nie tłumaczyłbym wszystkich zaniedbań w naszej polityce społecznej i rodzinnej wyłącznie niedorozwojem gospodarczym. Lata dziewięćdziesiąte zdominowane były przez neoliberalną ideologię, według której państwo powinno być zdecentralizowane, pobierać jak najniższe podatki. Wiele zadań spadło na samorządy, które nie zawsze potrafiły sobie z nimi poradzić. Oczywiście, nie wszystko mogliśmy zrobić od razu. Ale sądzę, że można było prowadzić politykę rodzinną w trochę innym kierunku, bardziej w stronę modelu francuskiego niż amerykańskiego. Dariusz Cupiał, teolog, współzałożyciel i prezes Fundacji im. św. Cyryla i Metodego, pomysłodawca i koordynator programu Inicjatywa Tato.Net. Należy do Stowarzyszenia Innowatorów społecznych ASHOKA i Stowarzyszenia Diakonia Światło-Życie. Autor książki „Na drodze ewangelizacji i ekumenii” (1996). Joanna Fabisiak, poseł na Sejm III, V i VI kadencji, zasiadała w Radzie Społecznej Prymasa Polski (1981-1984), radna samorządu Warszawy (1990-2005). Należała do Akcji Wyborczej Solidarność, obecnie posłanka Platformy Obywatelskiej. W 1998 r. założyła Fundację „Świat na TAK”. Olga Krzyżanowska, polityk, lekarz, poseł na Sejm X, I, II i III kadencji, wicemarszałek Sejmu X i II kadencji, senator V kadencji. Od 1980 r. w „Solidarności”. Należała do Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego, Unii Demokratycznej, Unii Wolności i Partii Demokratycznej. Ryszard Szarfenberg, adiunkt w Instytucie Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Autor m.in. książki „Krytyka i afirmacja polityki społecznej” (2008). Krzysztof Ołdakowski SJ, redaktor naczelny „Przeglądu Powszechnego”.